Elevrådsutbildning – Sju tips till rektor och lärare
Efter att i många år ha rest land och rike runt med mina elevrådsutbildningar har jag här samtal några tips till skolpersonalen. Tipsen är födda ur observationer ute på skolorna, i samtal med rektorer och lärare men inte minst med de ibland ganska frustrerade elevrådsrepresenanterna.

Elevrådsutbildning tips 1 – Sälj in elevrådsarbetet
Förbered dina starka argument. Berätta om hur elever kan påverka sin skola och om hur det tidigare har skett. Ge exempel på hur elever brukar få ha inflytande över din undervisning. Genom elevrådet och den demokratiska rösten, har eleverna sin största möjlighet att verkligen påverka. Tala om skolans viktiga uppdrag att forma morgondagens demokratiska medborgare. Hjälp dem inse att skolan som arbetsplats, är en försmak av det samhälle och den värld vi senare kommer dela. Genom elevrådsarbetet förbereds eleverna till framtida samhällsengagemang med demokratiskt förhållningssätt. Allt för att kunna bidra till den värld de önskar att framtiden ska erbjuda. Försäkra eleverna om att du är villig att göra vad du kan för att lyssna, förstå och stötta dem i de visioner de har för sin skola.

Elevrådsutbildning tips 2 – Säkerställ trygga demokratiska val
Lyft elevrådsarbetet som en möjlighet att påverka, utvecklas och få med sig en fin merit i form av referens från rektorn samt diplom efter utbildning. På detta sätt inspireras de starka och positiva ledarna att kandidera.
Påminn eleverna om att rösta på någon som är en god förebild.
Elevrådet finns till för att skapa en demokratiskt präglad skolvardag. Därför är det A och O att elevrådsrepresentanterna är personer med goda värderingar och ett demokratiskt förhållningssätt.
Om inte elevrådets stadgar styr hur valen i klasserna ska gå till, rekommenderar vi att alla som vill får nominera någon och att alla som vill också per eget initiativ får kandidera till posterna som elevrådsrepresentanter.
De som väljer att kandidera uppmuntras att uttrycka varför de vill vara med i elevrådet. Även den som nominerat någon kan utrycka sina tankar om kandidatens lämplighet.
Ta ledarskap vid röstningsmomentet, så att en god värdegrund och ett demokratiskt val vidmakthålls. Som valmetod kan en sluten omröstning vara ett bra alternativ. Läraren eller fjorårets elevrådsrepresentanter räknar rösterna och meddelar vilka två som fick flest.

Elevrådsutbildning tips 3 – Inflytande ger mersmak
Elevråd med mycket driv? Låt eleverna vara med och påverka, hjälp dem att lyckas med sitt inflytande, så föder det engagemang och initiativkraft.
Var noga med att följa upp elevrådsarbetet kontinuerligt.

Elevrådsutbildning tips 4 – Individanpassa stödet till elevrådsrepresentanterna
Deras individuella förutsättningar och behov kan skilja sig åt från år till år. Fråga hur du bäst kan hjälpa dem att lyckas med sitt uppdrag som elevrådsrepresentanter. Är det genom att styra upp klassen? Justera protokollet? Sammanfatta klassens demokratiska röst? Kolla upp eller förklara någon viktig information? Hjälpa till med att formulera klassens vision?

Elevrådsutbildning tips 5 – Slå vakt om värdegrunden på klassrådet
Klassråden är elevernas särskilt avsatta tid för demokratiskt arbete och träning. De måste åtföljas av den bästa värdegrunden; trygghet, respekt samt acceptans för varandras åsikter och olikheter. Det är en viktig utmaning för varje vuxen i skolan, att lyckas skapa en positiv upplevelse kring elevernas första smak av demokratiskt engagemang. Många elevrådsrepresentanter visar ett stort mod under givna förutsättningar, vilket vi måste fånga upp och stötta.

Elevrådsutbildning tips 6 – Klassrådets kvalitet är det viktiga
Mötets tidsomfång eller längden på mötesprotokollet spelar inte så stor roll. Viktigt är att elevrådsrepresentanterna får läsa upp protokollet från elevrådet samt får feedback på detta. Grundläggande är också att klasskamraterna får chansen att lyfta nya tankar, idéer eller problem som uppkommit samt att klassens demokratiska röst bevaras och hålls högt.

Elevrådsutbildning tips 7 – Välj ett entreprenöriellt och optimistiskt förhållningssätt
Mycket är möjligt för de elever som vill och som är beredda att ta ansvar.
Det som en skola tror är en omöjlighet, är ibland en full realitet på en annan. Håll kreativitetens och skolutvecklingens låga ständigt brinnande hos dina elever.