En vid våra elevskyddsombudsutbildningar vanligt förekommande fråga är den om temperaturen. Elevskyddsombuden menar att vissa av klassrummen inte är tillräcklig varma till veckans uppstart under de kalla vintermånaderna och närmare sommaren släpper fönstren in så mycket solljus att det istället blir för varmt. Det är förstås vanligast i äldre skolbyggnader men frågan dyker förvånansvärt ofta upp också på skolor med nya byggnader. Här är det kanske mer ventilationen som man inte tycker hänger med eller de härligt stora fönstren som släpper in för mycket värmestrålning.

Frågan är ur elevskyddsombudssynpunkt uppenbart viktig med tanke på hur ofta denna arbetsmiljöfråga kommer på tal vid våra elevskyddsombudsutbildningar. Har det inte utretts på skolan de senaste åren kan det vara läge att göra en ny temperaturuppmätning. Värt att beakta är de ekonomiska utmaningarna vad gäller en uppgradering utav värmesystemet. Till extremfallet hör en kommun vi besökte där man av ekonomiska skäl hellre tog ett vite från arbetsmiljöverket än satsade på en uppgradering av värmesystemet på sina skolor. 
Elevskyddsombuden har rätt att kräva en arbetsmiljö som gör att eleverna kan göra det som de är i skolan för att göra. Vad gäller elevskyddsombudens arbete med temperaturen brukar mitt tips vid våra elevskyddsombudsutbildningar vara att ”pick your fight”. – Sätt upp en plan för hur mycket ni är beredda att jobba för en tillfällig lösning vs en uppgradering utav värmesystemet. Överväg om och till vilken grad ni tror er mäkta med att driva ärendet. 

Så här om veckan fick jag på nytt frågan kring hur kallt eller varmt det faktiskt får vara inne i skolan och även frågan huruvida man får ha jacka på sig inomhus. På vissa skolor verkar det hänvisas till brandsäkerheten då man nekar eleverna jacka då de fryser. För att nu försöka reda ut frågan så gott som möjligt har jag idag både ringt arbetsmiljöverkets experter samt lusläst deras hemsida. Svaren jag fick lyder enligt följande…
 

Kort och gott räknas 20 grader som minimum vid stillasittande arbete. Angående att ha jacka på sig inne fanns vissa begränsningar som till exempel vid ämnen där riskerna uppenbart ökar såsom vid slöjd eller kemi. 
Här avsågs då t ex en ökad risk att fastna i maskiner på slöjden eller att det skulle påverka möjligheten att ha på sig skyddskläder och skyddsutrustning på kemin. Skydds-kläderna och -utrusningen ska skydda både människan och hennes kläder samt göra så att besvärande lukt ej förs från ett klassrum till ett annat mm. Annars var det inga begränsningar mot jacka i sig från arbetsmiljölagarna. Då jag lyfte att elever landet över ofta menar sig ha temperaturer under 20 grader och att de undrar om det kan vara ok med jacka (om temperaturen ej åtgärdas) så var svaret från personen jag talade med på arbetsmiljöverket återkommande att ”temperaturen då behöver åtgärdas”. ”Påverkar en för låg temperatur koncentrationsförmågan hos eleverna så behöver det göras något åt det…

I samtalet lyfte de även att det kan ses om kränkande mot vissa elever om de oftare än andra får stå ut med klassrumsmiljöer som ej når upp till riktvärdena för inomhustemperaturer.


https://www.av.se/inomhusmiljo/temperatur-och-klimat/fordjupning-om-temperatur-och-klimat/

Normalt behöver man räkna med att hålla minst +20 °C i lufttemperatur för att klimatet samman­taget ska kunna bli god­tagbart vid stilla­sittande arbete i vanlig klädsel. Vid rörligt eller fysiskt mera ansträngande arbete bör temperaturen vara lägre.

Vintertid bör luft­temperaturen, vid lätt och stilla­sittande arbete, normalt ligga inom området 20-24 °C. Sommar­tid bör den ligga inom 20-26 °C. Om luft­temperaturen under längre tid ligger utanför dessa områden bör det termiska klimatet undersökas närmare.
Undantag får göras vid köldknäppar eller värmeböljor men systemet ska möta riktvärdena vid normal vinter och normal sommar.