Vid en elevrådsutbildning i veckan arbetade ett elevråd under en kreativ workshop fram en lösning på något som verkade vara ett problem.
Under deras stund av brainstorming blev det klart att eleverna på skolan tyckte sig ha problem med att toaletterna var för dåligt ljudisolerade och de ville få installerat nya ljudisolerade toalettdörrar.
Jag har vid många elevrådsutbildningar fått höra om att toaletterna är för smutsiga och att de inte städas tillräckligt ofta samt att de borde renoveras och fräschas upp, men inte tidigare om att de borde ljudisoleras bättre.
När jag lyssnade till deras välgrundade argument, förstod att jag detta verkar vara ett riktigt problem ur elevperspektiv. Eleverna berättade om hur de undviker att gå på toaletten under rasterna och istället går på lektionstid. De uttryckte också att de brukar gå till den stora allmänna sporthallen mitt emot skolan för att använda toaletterna där istället för dem på skolan. Flera elever väljer dessutom att hålla sig tills de kommer hem.
Eleverna beskriver ett problem som påverkar skolan ur många perspektiv. Utbildningskvalitet då man går ifrån på lektionerna istället för att gå på rasterna, hälsan då man väljer att hålla sig alldeles för länge, samt dålig tillgång på tillräckligt tillfredställande toaletter, vilket leder till att eleverna går på offentliga toaletter utanför sin skola.

Vi hade under dagen studerat läroplanen, skollagen och arbetsmiljölagen, där det tydligt framgår att eleverna ska få ha en röst i frågor som rör deras upplevelse av att vara i skolan.

Enligt läroplanen kapitel 2.3 ” Läraren ska ”förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle.”
En god arbetsmiljö är en i Sverige demokratiskt antagen rättighet. Skolan förbereder eleverna för delaktighet genom att lyssna till dem och genom att låta deras ord vara av betydande vikt i de för eleverna viktiga frågorna.

Vid Visionsfabrikens elevskyddsombudsutbildning brukar vi djupdyka i frågan kring vad arbetsmiljö är och hur långt elevernas inflytande sträcker sig på detta område. Ett intressant tillägg kan här vara att det inte finns någon lag gällande elevrådsutbildningar, men att det däremot lag på att elevskyddsombud ska utbildas för sitt uppdrag.

Enligt arbetsmiljölagens 1 kapitel och 3 § utgör skolan en arbetsplats i likhet med andra och alla som genomgår utbildning likställs med arbetstagare.
Arbetsmiljön är allt som påverkar hur det upplevs att vara på en arbetsplats. Delaktighet, samarbete, hur man är mot varandra, stolen man sitter på, luften man andas, toaletten man… och schemat man följer mm.
På vilken arbetsplats skulle vuxna acceptera dåligt ljudisolerade toaletter där det vistas 10-20-30 personer precis i närheten utanför?

SKOLFS 2015:7
(skolverkets föreskrift)
5 § ”Elevskyddsombuden skall ges möjlighet att regelbundet framföra synpunkter på sin arbetsmiljö till rektor.”

Eleverna på skolan har också via elevskyddsombuden möjlighet att lyfta denna fråga på skyddskommittén. Där har de rätt att yttra sig och rätt att få sina punkter antecknade i protokollet.
Skolverket trycker mycket på att eleverna ska få ta plats i den systematiska arbetsmiljöutvecklingen och frågan om upplevelsen vid toalettanvändningen borde kunna var aktuell.

På vägen hem från denna elevrådsutbildning kunde jag inte låta bli att reflektera över hur många anledningar som pekar på att eleverna borde kunna få igenom sin förändring, sin systematiska utveckling av den så viktiga arbetsmiljön.
Det ska bli spännande att följa upp resultatet av elevernas försök till inflytande i denna för dem så viktiga arbetsmiljöfråga.

Ps Ett tips, med en tydlig demokratisk röst via elevrådet och ett nära samarbete med elevskyddsombuden, så tror jag att ni kan nå långt (för att inte säga för mycket)… ds