Kvalitén på olika elevråds protokollskrivande tenderar att variera en del. Oftast fungerar det helt okej för skolornas elevrådsstyrelser men inte alltid lika bra på klassrådsmötena. När jag ibland sitter med på vanliga elevrådsmöten så har var och varannan elevrådsrepresentant inte skrivit något protokoll eller så har man glömt det i skåpet och försöker minnas vad det nu egentligen var som klassen ville skicka med till elevrådet. Förmodligen minns man bara en eller två av de saker som var mest intressant för en själv. Idén om elevdemokrati får sig omedelbart en törn. Än värre händer det även ibland att vissa bara utnyttjar elevrådet som ett medel att få sin egen vilja igenom. Klassen tre förslag till elevrådet är ”bortglömda” eller lämnade i skåpet och elevrådsrepresentanten driver endast sina egna frågor. Krasst uttryckt beter de sig mer likt mini-diktatorer är verkliga klassrepresentanter. Känslan av elevdemokrati kan kännas långt borta.

Att det skrivs protokoll som noggrant arkiveras är viktigt för den formella elevdemokratin. Det är något vi alltid tar upp vid vår elevrådsutbildning. Viktigt att tänka på när man skriver dessa protokoll är att man gör en tydlig skillnad mellan vad man diskuterar och vad man beslutar. Att man diskuterat något betyder endast att man gemensamt fördjupat sig i en fråga. Man bör också vara tydlig med om man önskar att klasserna ska diskutera frågan, göra eventuella omröstningar och skicka ytterligare feedback i ämnet tillbaka till elevrådet. Att man beslutat något är något helt annat än en diskussion. Ett beslut innebär att man/någon ska göra något eller inte göra något. Ju mer specificerat ett beslut är desto mindre risk för feltolkningar.

Jag stötte här om dagen på ett intressant exempel kring hur protokollförandet hade blivit viktigt för eleverna. Rektorn beskrev för mig att elevrådet hade varit lite otydligt i sina formuleringar då man hade diskuterat mobilfria veckor under läsåret. Elevrådsprotokollet hade därför av en del elever tolkats som om det redan hade fattats beslut om att dessa specialveckor skulle införas. Oron lät inte vänta på sig då detta inte överraskande visade sig vara en het fråga. Det blev på ett lagom omskakande sätt tydligt för eleverna att välskrivna protokoll skapar trygghet hos skolans elever. Har elevrådet beslutat något i frågan? På vilka grunder? Diskuterade de bara? Är det något vi ska diskutera ytterligare på klassrådet eller någon feedback som elevrådet önskar på sin diskussion?

Mer om Visionsfabrikens elevrådsutbildning eller elevskyddsombudsutbildning